Wei shu (魏書); 3

Wei, Shou, 506-572 (魏收撰); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Chen shu (陳書)

Yao, Silian, 557-637 (姚思廉); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Sui shu (隋書); 2

Wei, Zheng, 580-643 (魏徴); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Wei shu (魏書); 2

Wei, Shou, 506-572 (魏收撰); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Zhou shu (周書); 2

Linghu, Defen〈583-666〉 (令狐德棻撰); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Li dai ming hua ji (歷代名画記)

Zhang, Yanyuan, 9. Jh. (張彥遠); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Wei shu (魏書); 1

Wei, Shou, 506-572 (魏收撰); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Xin Tang shu (新唐書); 2

Ouyang, Xiu, 1007-1072 (歐陽修, 1007-1072); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Nan Qi shu (南齊書)

Xiao, Zixian, 489-537 (蕭子顯, 489-537); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Xin Tang shu (新唐書); 5

Ouyang, Xiu, 1007-1072 (歐陽修, 1007-1072); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Erscheinungszeitraum