Henan tong zhi (河南通志); 1

Sun, Hao (孫灝); Tian, Wenjing, 1662-1732 (田文鏡)

Jiang nan tong zhi (江南通志); 1

Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善); Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋)

Guizhou tong zhi (貴州通志); 1

E'ertai, 1680-1745 (鄂爾泰); Jing, Daomo, js 1721 (靖道謨)

Yunnan tong zhi (雲南通志); 1

E'ertai, 1680-1745 (鄂爾泰); Jing, Daomo, js. 1721 (靖道謨)

Jiangxi tong zhi (江西通志); 1

Gao, Qizhuo, 1676-1738 (高其倬); Tao, Cheng, js. 1709 (陶成)

Guangdong tong zhi (廣東通志); 1

Hao, Yulin, ?-1745 (郝玉麟); Lu, Zengyu, js 1721 (魯曾煜)

Shanxi tong zhi (陝西通志); 1

Liu, Yuyi, um 1712 (劉於義); Shen, Qingya (沈青崖)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 1

Ji, Huang (嵇璜)

Xu Henan tong zhi (續河南通志); 1

Asiha, 18. Jh. (阿思哈)

Xu Henan tong zhi (續河南通志); 2

Asiha, 18. Jh. (阿思哈)