Tong zhi lüe (通志略); 1

Zheng, Qiao (鄭樵)

Tong zhi (通志); 1

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Jiang nan tong zhi (江南通志); 1

Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善); Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋)

Yunnan tong zhi (雲南通志); 1

E'ertai, 1680-1745 (鄂爾泰); Jing, Daomo, js. 1721 (靖道謨)

Tong zhi (通志); 2

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi lüe (通志略); 2

Zheng, Qiao (鄭樵)

Jiang nan tong zhi (江南通志); 2

Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善); Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋)

Yunnan tong zhi (雲南通志); 2

E'ertai, 1680-1745 (鄂爾泰); Jing, Daomo, js. 1721 (靖道謨)

Jiang nan tong zhi (江南通志); 3

Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善); Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋)