Tong zhi (通志); 1

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Guizhou tong zhi (貴州通志); 1

E'ertai, 1680-1745 (鄂爾泰); Jing, Daomo, js 1721 (靖道謨)

Xu Henan tong zhi (續河南通志); 1

Asiha, 18. Jh. (阿思哈)

Sichuan tong zhi (四川通志); 1

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Shanxi tong zhi (陝西通志); 1

Liu, Yuyi, um 1712 (劉於義); Shen, Qingya (沈青崖)

Tong zhi lüe (通志略); 1

Zheng, Qiao (鄭樵)

Tong zhi lüe (通志略); 2

Zheng, Qiao (鄭樵)