Tong zhi (通志); 2

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 12

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 10

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Sichuan tong zhi (四川通志); 5

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Tong zhi (通志); 13

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)