Jiang nan tong zhi (江南通志); 2

Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善); Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋)

Tong zhi (通志); 7

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Jiang nan tong zhi (江南通志); 9

Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善); Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋)

Tong zhi (通志); 5

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Yunnan tong zhi (雲南通志); 3

E'ertai, 1680-1745 (鄂爾泰); Jing, Daomo, js. 1721 (靖道謨)

Tong zhi (通志); 8

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 11

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Jiang nan tong zhi (江南通志); 5

Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善); Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋)

Jiang nan tong zhi (江南通志); 6

Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善); Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋)