Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 3

Ji, Huang (嵇璜)

Tong zhi (通志); 7

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Jiang nan tong zhi (江南通志); 9

Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善); Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋)

Tong zhi (通志); 5

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Yunnan tong zhi (雲南通志); 3

E'ertai, 1680-1745 (鄂爾泰); Jing, Daomo, js. 1721 (靖道謨)

Tong zhi (通志); 8

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Sichuan tong zhi (四川通志); 11

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Guizhou tong zhi (貴州通志); 2

E'ertai, 1680-1745 (鄂爾泰); Jing, Daomo, js 1721 (靖道謨)

Shanxi tong zhi (陝西通志); 2

Liu, Yuyi, um 1712 (劉於義); Shen, Qingya (沈青崖)

Guangdong tong zhi (廣東通志); 2

Hao, Yulin, ?-1745 (郝玉麟); Lu, Zengyu, js 1721 (魯曾煜)