Tong zhi (通志); 2

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 12

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 3

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 10

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 13

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 16

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 15

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 9

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 19

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 1

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)