Sichuan tong zhi (四川通志); 8

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Shanxi tong zhi (陝西通志); 6

Liu, Yuyi, um 1712 (劉於義); Shen, Qingya (沈青崖)

Tong zhi (通志); 2

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Juan zhai kao gong ji jie (鬳齋考工記解)

Lin, Xiyi, js. 1235 (林希逸)

Tong zhi (通志); 12

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 3

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)