Luofu shan zhi hui bian (羅浮山志會編)

Song, Zhiyi (宋志益); Zheng, Jitai (鄭際泰); Song, Guangye, (Qing) (宋廣業)