Kii no Kuni meisho zue (紀伊國名所圖會)

Morohira, Kanō (西村梅溪); Kanno, Ekikyo; Shiyū, Takaichi (高市志友)