Bei shi (北史); 3

Li, Yanshou, 7th cent (李延壽, 7th cent); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 1

Mao, Jin (毛晉)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 20

Mao, Jin (毛晉)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 15

Mao, Jin (毛晉)

Sui shu (隋書); 1

Wei, Zheng, 580-643 (魏徴); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 8

Mao, Jin (毛晉)

Xiu ke yan ju liu shi zhong (繡刻演劇六十種); 9

Mao, Jin (毛晉)

Xin Tang shu (新唐書); 2

Ouyang, Xiu, 1007-1072 (歐陽修, 1007-1072); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Xin Tang shu (新唐書); 5

Ouyang, Xiu, 1007-1072 (歐陽修, 1007-1072); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Xiu ke yan ju liu shi zhong (繡刻演劇六十種); 8

Mao, Jin (毛晉)

Time of publication

Language(s)

Title

Place of publication

Publisher