Jin dai mi shu (津逮秘書); 7

Mao, Jin (毛晉)

Qian Han shu (前漢書); 1

Ban, Gu, 32-92 (班固); Yan, Shigu, 581-645; Mao, Jin〈1599-1659〉 (毛晉)

Xiu ke yan ju liu shi zhong (繡刻演劇六十種); 12

Mao, Jin (毛晉)

Xiu ke yan ju liu shi zhong (繡刻演劇六十種); 11

Mao, Jin (毛晉)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 10

Mao, Jin (毛晉)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 11

Mao, Jin (毛晉)

Wei shu (魏書); 1

Wei, Shou, 506-572 (魏收撰); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Xiu ke yan ju liu shi zhong (繡刻演劇六十種); 7

Mao, Jin (毛晉)

Xin Tang shu (新唐書); 3

Ouyang, Xiu, 1007-1072 (歐陽修, 1007-1072); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 5

Mao, Jin (毛晉)

Erscheinungszeitraum

Titel