Zhou shu (周書); 1

Linghu, Defen〈583-666〉 (令狐德棻撰); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Wei shu (魏書); 3

Wei, Shou, 506-572 (魏收撰); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Qian Han shu (前漢書); 3

Ban, Gu, 32-92 (班固); Yan, Shigu, 581-645; Mao, Jin〈1599-1659〉 (毛晉)

Jin shu (晉書); 2

Fang, Xuanling, 578-648 (房玄齡); Mao, Jin, 1598-1659 (毛晉)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 18

Mao, Jin (毛晉)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 9

Mao, Jin (毛晉)

Xiu ke yan ju liu shi zhong (繡刻演劇六十種); 15

Mao, Jin (毛晉)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 12

Mao, Jin (毛晉)

Chen shu (陳書)

Yao, Silian, 557-637 (姚思廉); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Erscheinungszeitraum

Titel