Zheng zi tong (正字通); 2

Liao, Wenying, 17, Jh. (廖文英); Zhang, Zilie, 1597- 1673 (張自烈)

Zheng zi tong (正字通); 5

Liao, Wenying, 17, Jh. (廖文英); Zhang, Zilie, 1597- 1673 (張自烈)

Zheng zi tong (正字通); 4

Liao, Wenying, 17, Jh. (廖文英); Zhang, Zilie, 1597- 1673 (張自烈)

Zheng zi tong (正字通); 3

Liao, Wenying, 17, Jh. (廖文英); Zhang, Zilie, 1597- 1673 (張自烈)

Zheng zi tong (正字通); 1

Liao, Wenying, 17, Jh. (廖文英); Zhang, Zilie, 1597- 1673 (張自烈)