Zheng zi tong (正字通); 3

Liao, Wenying, 17, Jh. (廖文英); Zhang, Zilie, 1597- 1673 (張自烈)

Zheng zi tong (正字通); 1

Liao, Wenying, 17, Jh. (廖文英); Zhang, Zilie, 1597- 1673 (張自烈)

Zheng zi tong (正字通); 3

Wang, Fen; Mei, Yingzuo, um 1570-1615 Jh (梅膺祚)

Zheng zi tong (正字通); 2

Liao, Wenying, 17, Jh. (廖文英); Zhang, Zilie, 1597- 1673 (張自烈)

Zheng zi tong (正字通); 5

Liao, Wenying, 17, Jh. (廖文英); Zhang, Zilie, 1597- 1673 (張自烈)

Zheng zi tong (正字通); 2

Wang, Fen; Mei, Yingzuo, um 1570-1615 Jh (梅膺祚)

Zheng zi tong (正字通); 1

Wang, Fen; Mei, Yingzuo, um 1570-1615 Jh (梅膺祚)

Zheng zi tong (正字通); 4

Wang, Fen; Mei, Yingzuo, um 1570-1615 Jh (梅膺祚)

Zheng zi tong (正字通); 4

Liao, Wenying, 17, Jh. (廖文英); Zhang, Zilie, 1597- 1673 (張自烈)

Zheng zi tong (正字通); 5

Wang, Fen; Mei, Yingzuo, um 1570-1615 Jh (梅膺祚)