Xin zeng you xue gu shi qiong lin (新增幼學故事瓊林)

Cheng, Yunsheng, Qing (程允升)