Wen xuan (文選); 5

Xiao, Tong, 501-531 (蕭統); Li, Shan, um 689 (李善)

Wen xuan (文選); 6

Xiao, Tong, 501-531 (蕭統); Li, Shan, um 689 (李善)

Hyōen monzen bōkun taizen (評苑文選傍訓大全)

Wang Hsiang-chi'en

Xi Han wen xuan (西漢文選)

Chu, Xin (儲欣); Chu, Zhi (儲芝)

Sōmei monzen (滄溟文選)

Li, Panlong (李攀龍); Song, Guangting (宋光廷); Yamada, Rakoku (山田蘿谷)

Shinkoku monzen seibun onkun (新刻文選正文音訓)

Liang, Hsiao T'ung (梁蕭統)

Yuan Ming qi da jia wen xuan (元明七大家文選)

Liu, Zhaoyu, 18. Jh. (劉肇虞)