Hou Han shu (後漢書); 2

Liu, Zhao; Li, Xian, 651-684 (李 賢); Fan, Ye (范曄)

Qian Han shu (前漢書); 2

Ban, Gu (班固)

Qian Han shu (前漢書); 3

Ban, Gu (班固)

Qian Han shu (前漢書); 4

Ban, Gu (班固)

Hou Han shu (後漢書); 1

Liu, Zhao; Li, Xian, 651-684 (李 賢); Fan, Ye (范曄)

Qian Han shu (前漢書); 1

Ban, Gu (班固)