Zhang han lin jiao zheng li ji da quan (張翰林校正禮記大全); 1

Zhang, Ruitu, 1576? 1641; Shen, Zhengzong (沈正宗); Hu, Guang, 1370-1418 (胡廣)

Zhang han lin jiao zheng li ji da quan (張翰林校正禮記大全); 2

Zhang, Ruitu, 1576? 1641; Shen, Zhengzong (沈正宗); Hu, Guang, 1370-1418 (胡廣)