Shan tang si kao (山堂肆考); 2

Peng, Dayi, 16. Jh. (彭大翼); Zhang Youxue (張幼學)