Shang you lu (尚友錄); 1

Shang, Zhouzuo, js.1601 (商周祚); Liao, Yongxian, um 1617 (廖用賢)

Shang you lu (尚友錄); 5

Shang, Zhouzuo, js.1601 (商周祚); Liao, Yongxian, um 1617 (廖用賢)

Shang you lu (尚友錄); 2

Zhang, Bocong (張伯琮); Liao, Yongxian (廖用賢)

Shang you lu (尚友錄); 1

Zhang, Bocong (張伯琮); Liao, Yongxian (廖用賢)

Shang you lu (尚友錄); 2

Shang, Zhouzuo, js.1601 (商周祚); Liao, Yongxian, um 1617 (廖用賢)

Shang you lu (尚友錄); 4

Shang, Zhouzuo, js.1601 (商周祚); Liao, Yongxian, um 1617 (廖用賢)

Shang you lu (尚友錄); 6

Shang, Zhouzuo, js.1601 (商周祚); Liao, Yongxian, um 1617 (廖用賢)

Shang you lu (尚友錄); 3

Shang, Zhouzuo, js.1601 (商周祚); Liao, Yongxian, um 1617 (廖用賢)