Jie sha fang sheng wen (戒殺放生文)

Zhuhong, 1535-1615 (?宏, 1535-1615)

Zhu jing ri song ji yao (諸經日誦集要)

Zhu, Hong, 1535-1615 (??宏, 1535-1615)