Tang da zhao ling ji (唐大詔令集); 2

Zhou, Xingyu 1826-1884 (周星譽); Song, Minqiu 1019-1079 (宋敏求)

Tang da zhao ling ji (唐大詔令集); 1

Zhou, Xingyu 1826-1884 (周星譽); Song, Minqiu 1019-1079 (宋敏求)