Shi ji jing hua lu (史記菁華錄)

Sima, Qian, ca. 145-ca. 86 B.C. (司馬遷, ca. 145-ca. 86 B.C.)

Shi ji xuan (史記選)

Sima, Qian, ca. 145-86 v. Chr. (司馬遷); Chu, Xin