San cai tu hui (三才圖會); 5

Wang, Qi (王圻); Huang Sheng, 18. Jh. (黃晟)