Li ji (禮記); 1

Chen, Hao, 1261-1341 (陳澔)

Li ji (禮記); 3

Chen, Hao, 1261-1341 (陳澔)

San li bian du (三禮便讀)

Wang, Yiqing (王一清)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 11

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Wu jing ji zhu (五經集註)


Li ji Wenbing (禮記文炳); 1

Feng, Yinzhi (馮蔭祉)

[Xiu zhen wu jing si shu] ([袖珍五經四書]); 2

Huang, Sheng, um 1752 (黃晟)

Ri jiang Li ji jie yi (日講禮記解義); 3

Zhang, Tingyu, 1672-1755

Ri jiang Li ji jie yi (日講禮記解義); 2

Zhang, Tingyu, 1672-1755

Titel