Raiki (禮記)

Chen, Hao (陳澔)

Da Dai Li ji (大戴禮記)

Lu, Bian (盧辯); Dai, De, Han (戴德)

Li ji (禮記); 2

Chen, Hao, 1261-1341 (陳澔)

Li ji zhu shu (禮記註疏); 2

Kong, Yingda, 574-648; Lu, Deming, 556-627 (陸德明); Zheng, Xuan〈127-200〉 (鄭玄)

Ri jiang Li ji jie yi (日講禮記解義); 1

Zhang, Tingyu, 1672-1755

Quan ben li ji shu jie chan bei hui can (全本禮記述解闡備滙)

Chen, Hao (陳澔); Ma, Lücheng (馬履成)

Titel