Jin gang jue yi jie (金剛決疑解)

Li, Fenghao; Hanshan, 1546-1623 (德清, 1546-1623)