Li dai ming hua ji (歷代名画記)

Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉); Zhang, Yanyuan, 9. Jh. (張彥遠)