Nihongi uta no kai tsuki no ochiba (日本紀歌之解槻乃落葉)

Arakida, Hisaoyu (荒木田久老)

Waga omoshiro (我おもしろ)

Tegara no Okamochi

Jindai keizu (神代系図)

Hirata, Atsutane, 1776-1843 (平田篤胤)

Shi fu pian zi lei zhu (詩賦駢字類珠)

Xiao, Huang, Qing (蕭熿)

Hu hai lou cong shu (湖海樓叢書); 1

Chen, Chun (陳春)

Hu hai lou cong shu (湖海樓叢書); 3

Chen, Chun (陳春)

Erscheinungszeitraum