Song Ye Wenkang gong li jing hui yuan (宋葉文康公禮經會元)

Ye, Shi, js 1184 (葉時)

Qin ding qian lu (欽定錢錄)

Liang, Shizheng, 1697-1763 (梁诗正)

Liu ren shi si (六壬眎斯)

Ye, Huiting (葉悔亭)

Nōgyō zensho (農業全書)

Kaibara, Rakuken (貝原樂軒); Miyazaki, Yasusada (宮崎安貞)

Rekigakuhō sūgen (歷學法數原)

Nakanishi, Takafusa