Chan lin bao xun bi shuo (禪林寶訓筆說)

Zhixiang (智祥)

Gu wen mei quan (古文眉詮); 3

Pu, Qilong, ca.1679-1762 (浦起龍); Chen, Hongmou, 1696-1771 (陳弘謀)

Sōmei monzen (滄溟文選)

Song, Guangting (宋光廷); Yamada, Rakoku (山田蘿谷); Li, Panlong (李攀龍)

Lei ye (類腋); 1


Lü shu tang yi ji (綠墅堂遺集)

Wu, Yuwen, 16. Jh (吳譽聞)

Lei ye (類腋); 2


Gu wen mei quan (古文眉詮); 4

Pu, Qilong, ca.1679-1762 (浦起龍); Chen, Hongmou, 1696-1771 (陳弘謀)

Gu wen mei quan (古文眉詮); 2

Pu, Qilong, ca.1679-1762 (浦起龍); Chen, Hongmou, 1696-1771 (陳弘謀)

Gu wen mei quan (古文眉詮); 1

Pu, Qilong, ca.1679-1762 (浦起龍); Chen, Hongmou, 1696-1771 (陳弘謀)