Yanzhoushanren yi yuan zhi yan (弇州山人藝苑巵言); 1

Zou Dayuan (鄒道元); Wang, Shizhen, 1526-1590 (王世貞, 1526-1590)

Yanzhoushanren yi yuan zhi yan (弇州山人藝苑巵言); 2

Zou Dayuan (鄒道元); Wang, Shizhen, 1526-1590 (王世貞, 1526-1590)

Wang shi shu yuan (王氏書苑)

Zhan, Jingfeng, 1519-1602 (詹景鳳, 1519-1602); Wang, Shizhen〈1526-1590〉 (王世貞)