Tang da zhao ling ji (唐大詔令集); 1

Zhou, Xingyu 1826-1884 (周星譽); Song, Minqiu 1019-1079 (宋敏求)

Han Wen gong wen chao (韓文公文抄)

Mao Kun (茅坤); Han, Yu, 768-824 (韓愈, 768-824)

Qiu xian xi tie (秋閒戲銕)

Luo, Gongquan〈Ming 1368-1644?〉 (羅公權); Yancheng, Ming 1368-1644? (嚴乘)

Shan hai jing (山海經)

Guo, Pu, 276 324 (郭璞)

Tang da zhao ling ji (唐大詔令集); 2

Zhou, Xingyu 1826-1884 (周星譽); Song, Minqiu 1019-1079 (宋敏求)