Changli xian sheng shi ji zhu (昌黎先生詩集注)

Han, Yu, 768-824 (韓愈, 768-824)

Han Wen gong wen chao (韓文公文抄)

Mao Kun (茅坤); Han, Yu, 768-824 (韓愈, 768-824)