Tong zhi (通志); 5

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 8

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 4

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 7

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 11

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 14

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 17

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 2

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 10

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 3

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)