Zi shi jing hua (子史精華); 7

Zhang, Tingyu, 1672 1755 (張廷玉); Yunlu, 1695 1767 (允祿)

Zi shi jing hua (子史精華); 3

Zhang, Tingyu, 1672 1755 (張廷玉); Yunlu, 1695 1767 (允祿)

Zi shi jing hua (子史精華); 1

Zhang, Tingyu, 1672 1755 (張廷玉); Yunlu, 1695 1767 (允祿)

Zi zhi tong jian gang mu san bian (資治通鑑綱目三編)

Zhang, Tingyu, 1672-1755 (張廷玉)

Zi shi jing hua (子史精華); 4

Zhang, Tingyu, 1672 1755 (張廷玉); Yunlu, 1695 1767 (允祿)

Zi shi jing hua (子史精華); 5

Zhang, Tingyu, 1672 1755 (張廷玉); Yunlu, 1695 1767 (允祿)

Zi shi jing hua (子史精華); 2

Zhang, Tingyu, 1672 1755 (張廷玉); Yunlu, 1695 1767 (允祿)

Zi shi jing hua (子史精華); 6

Zhang, Tingyu, 1672 1755 (張廷玉); Yunlu, 1695 1767 (允祿)

Zi shi jing hua (子史精華); 8

Zhang, Tingyu, 1672 1755 (張廷玉); Yunlu, 1695 1767 (允祿)

Yu zhuan Zi zhi tong jian gang mu san bian (御撰資治通鑑綱目三編)

Zhang, Tingyu, 1672-1755 (張廷玉)