Er shi si xiao tu bing zan-BSB Cod.sin. 40 (二十四孝圖並贊)

Wang, Su, 1794-1877 (王素, 1794-1877)

Jie zi yuan hua zhuan (芥子園畫傳); 3

Wang, Gai, um 1677-1705 (王槩); Wang, Shi, um 1672-1681; Wang, Nie〈17./18. Jh.〉 (王臬)

[Tong cao zhi] ([蓪草紙])


Mai li qiu zhen (脉理求真)

Huang, Gongxiu, fl. 1769-1772 (黃宮繡, fl. 1769-1772)

Jie zi yuan hua zhuan (芥子園畫傳); 2

Wang, Gai, um 1677-1705 (王槩); Wang, Shi, um 1672-1681; Wang, Nie〈17./18. Jh.〉 (王臬)

Nagasaki bunkenroku (長崎聞見錄)

Hirokawa, Kai (廣川獬)

[Tong cao zhi] ([蓪草紙])

Sunqua