Tong zhi (通志); 1

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 18

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 20

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 6

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 17

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 7

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 11

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 4

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 5

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 8

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)