Ri jiang Li ji jie yi (日講禮記解義); 4

Zhang, Tingyu, 1672-1755

Ri jiang Li ji jie yi (日講禮記解義); 1

Zhang, Tingyu, 1672-1755

Yu zhuan Zi zhi tong jian gang mu san bian (御撰資治通鑑綱目三編)

Zhang, Tingyu, 1672-1755 (張廷玉)

Ri jiang Li ji jie yi (日講禮記解義); 3

Zhang, Tingyu, 1672-1755

Ri jiang Li ji jie yi (日講禮記解義); 2

Zhang, Tingyu, 1672-1755

Zi zhi tong jian gang mu san bian (資治通鑑綱目三編)

Zhang, Tingyu, 1672-1755 (張廷玉)

Zi shi jing hua (子史精華); 8

Yunlu, 1695 1767 (允祿); Zhang, Tingyu, 1672 1755 (張廷玉)

Zi shi jing hua (子史精華); 3

Yunlu, 1695 1767 (允祿); Zhang, Tingyu, 1672 1755 (張廷玉)

Zi shi jing hua (子史精華); 1

Yunlu, 1695 1767 (允祿); Zhang, Tingyu, 1672 1755 (張廷玉)

Zi shi jing hua (子史精華); 7

Yunlu, 1695 1767 (允祿); Zhang, Tingyu, 1672 1755 (張廷玉)