Chong jiao gu ben wu yin lei ju si sheng qie yun zhi yin hai pian da quan (重校古本五音類聚四聲切韵直音海篇大全)

Han Daozhao, ca. 1170-ca. 1230 (韓道昭); Han Xiaoyan (韓孝彥); Yu Zhangde (余彰德)