Xiake you ji. 6 (霞客遊記. 6)

Xu, Hongzu (徐宏柤)

Xiake you ji. 11 (霞客遊記. 11)

Xu, Hongzu (徐宏柤)

Xiake you ji. 1 (霞客遊記. 1)

Xu, Hongzu (徐宏柤)

Xiake you ji. 2 (霞客遊記. 2)

Xu, Hongzu (徐宏柤)

Xiake you ji. 5 (霞客遊記. 5)

Xu, Hongzu (徐宏柤)

Xiake you ji. 4 (霞客遊記. 4)

Xu, Hongzu (徐宏柤)

Xiake you ji. 10 (霞客遊記. 10)

Xu, Hongzu (徐宏柤)

Xiake you ji. 8 (霞客遊記. 8)

Xu, Hongzu (徐宏柤)

Xiake you ji. 7 (霞客遊記. 7)

Xu, Hongzu (徐宏柤)

Xiake you ji. 3 (霞客遊記. 3)

Xu, Hongzu (徐宏柤)