Sansei roku (三省錄)

Shiga, Risai (志賀理斉)

Risai zuihitsu (理齋隨筆)

Shiga, Risai (志賀理齋)