Edo meisho zue; 1

Saitō, Nagaaki; Hasegawa, Settan

Edo meisho zue; 2

Saitō, Nagaaki; Hasegawa, Settan