Huang qing jing jie (皇淸經解); 76

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 12

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 3

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 47

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 34

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 51

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 71

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 58

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 50

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 70

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)