Bei Qi shu (北齊書)

Li, Baiyao, 565-648 (李百藥); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Sui shu (隋書); 1

Wei, Zheng, 580-643 (魏徴); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Wei shu (魏書); 1

Wei, Shou, 506-572 (魏收撰); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Zhou shu (周書); 2

Linghu, Defen〈583-666〉 (令狐德棻撰); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Li dai ming hua ji (歷代名画記)

Zhang, Yanyuan, 9. Jh. (張彥遠); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Chen shu (陳書)

Yao, Silian, 557-637 (姚思廉); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Wei shu (魏書); 2

Wei, Shou, 506-572 (魏收撰); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Sui shu (隋書); 2

Wei, Zheng, 580-643 (魏徴); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Zhou shu (周書); 1

Linghu, Defen〈583-666〉 (令狐德棻撰); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Wei shu (魏書); 3

Wei, Shou, 506-572 (魏收撰); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)