Jin dai mi shu (津逮秘書); 20

Mao, Jin (毛晉)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 14

Mao, Jin (毛晉)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 8

Mao, Jin (毛晉)

Xiu ke yan ju liu shi zhong (繡刻演劇六十種); 14

Mao, Jin (毛晉)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 1

Mao, Jin (毛晉)

Xiu ke yan ju liu shi zhong (繡刻演劇六十種); 13

Mao, Jin (毛晉)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 15

Mao, Jin (毛晉)

Xiu ke yan ju liu shi zhong (繡刻演劇六十種); 9

Mao, Jin (毛晉)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 2

Mao, Jin (毛晉)

Xiu ke yan ju liu shi zhong (繡刻演劇六十種); 8

Mao, Jin (毛晉)