Hou Han shu (後漢書); 1

Fan, Ye (范曄); Liu, Zhao; Li, Xian, 651-684 (李 賢)

Hou Han shu (後漢書); 2

Fan, Ye (范曄); Liu, Zhao; Li, Xian, 651-684 (李 賢)

Mengzi zhu shu jie jing (孟子註疏解經)

Zhao, Qi, um 201 (趙 岐); Sun, Shi, 962-1033 (孫爽); Liu, Yuanzhen, 1540-1620 (劉元震)

[Hou Han shu zhi] ([後漢書志])

Sima, Biao, um 306 (司馬彪); Liu, Zhao, um 502-519 (劉昭); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)