Jin gang jue yi jie (金剛決疑解)

Hanshan, 1546-1623 (德清, 1546-1623); Li, Fenghao; Hai chuang si, cang ban