Can ding gu wen xiang jie ping zhu (參訂古文詳解評註)

Chen, Hongmou, 1696-1771 (陳宏謀, 1696-1771)

Cong zheng yi gui (從政遺規)

Chen, Hongmou, 1696-1771 (陳宏謀, 1696-1771)

Gu wen mei quan (古文眉詮); 3

Chen, Hongmou, 1696-1771 (陳弘謀); Pu, Qilong, ca.1679-1762 (浦起龍)

Gu wen mei quan (古文眉詮); 1

Chen, Hongmou, 1696-1771 (陳弘謀); Pu, Qilong, ca.1679-1762 (浦起龍)

Gu wen mei quan (古文眉詮); 4

Chen, Hongmou, 1696-1771 (陳弘謀); Pu, Qilong, ca.1679-1762 (浦起龍)

Gu wen mei quan (古文眉詮); 2

Chen, Hongmou, 1696-1771 (陳弘謀); Pu, Qilong, ca.1679-1762 (浦起龍)